Završen treći ciklus obuka “Od ideje do plana”

Drugi krug obuka u okviru trećeg ciklusa za pisanje biznis planova “Od ideje do plana” održan je danas u Tehnopolisu.

Predavač na obuci bio je Radivoje Drobnjak, konsultant i trener iz oblasti preduzetništva, menadžmenta i marketinga, koji je učesnicima približio teme kao što su osno­ve bi­znis pla­na, na ko­ji na­čin se na tr­ži­štu va­lo­ri­zu­ju pred­u­zet­nič­ke ide­je, ka­ko se spro­vo­di ana­li­za asor­ti­ma­na, kao i ana­li­ze tr­žišta, mar­ke­tin­ga i me­nadž­ment ana­li­ze.

Besplatne obuke za izradu biznis planova organizuje IPC Tehnopolis u saradnji sa Opštinom Nikšić od novembra 2017. godine.